Email Support・
Information・Inquiry

รายละเอียดที่ต้องกรอก

กรุณาเลือกรายละเอียดที่ขอ
กรุณาให้รายละเอียด
ชื่อและนามสกุล
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขแฟกซ์
ชื่อบริษัท
ชื่อแผนก
ตำแหน่ง
ที่อยู่
  • รหัสไปรษณีย์

เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบุคคล

นโยบายของเราในการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดเข้าดูรายละเอียดที่ “ นโยบายส่วนบุคคล” ที่เป็นนโยบาย
ป้องกันรักษาข้อมูลบุคคลของเรา
เป้าประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้จำกัดการใช้ข้อมูลบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบรับรายละเอียดให้ลูกค้าหรือให้ข้อมูล
สินค้าและบริการใหม่ของเรา
การสอบถามเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบุคคล
หากท่านมีความต้องการที่จะเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลบุคคลใดๆ กรุณาติดต่อเรา คำขอของท่านจะได้รับการดูแล
อย่างถูกต้อง

Phone Support・Information・Inquiry

0238-28-5411 +81-238-28-5411