นโยบายขั้นต้นสำหรับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัท Seiki Corporation (ในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัทของเรา”) ตระหนักดีถึงความสำคัญถึงการใช้ข้อมูลบุคคลบน
เว็บไซต์ (ในที่นี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา”) สำหรับการป้องกันข้อมูลบุคคล บริษัทของเราจะปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องในการดูและข้อมูลบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เป้าประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จำกัดการใช้ข้อมูลบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบรับรายละเอียดให้ลูกค้าหรือให้ข้อมูล
สินค้าและบริการใหม่ของเราหรือตอบรับข้อเสนอแนะของลูกค้า คำขอสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและข้อซักถาม
และในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทของเรา
จะแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบก่อนจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

Information disclosure to a third-party organization

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผย ส่งมอบ หรือถ่ายโอนข้อมูลบุคคลใดๆให้กับองค์กรที่จัดว่าเป็นบุคคลที่สาม
1) 1. นอกจากว่าบริษัทของเราได้รับคำขอจากให้เปิดเผยข้อมูลต่อองค์กรที่จัดว่าเป็นบุคคลที่สามตามข้อบังคับทาง
กฎหมาย
2) 2. นอกจากว่าบริษัทของเราได้รับคำยินยอมจากลูกค้า

3. การป้องกันข้อมูลด้วย SSL (Secure Socket Layer)

บริษัทของเรามีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ของเราด้วยการใช้ช่องทาง
ของซอฟท์แวร์การรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสข้อมูล (SSL) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสในช่วงระ
หว่างการถ่ายโอนของข้อมูล ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานรักษาข้อมูลบนเว็บ บราวส์เซอร์ ระหว่างการ
ถ่ายโอนข้อมูลซอฟท์แวร์จะทำการเข้ารหัสข้อมูลที่กรอกไว้ เข่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แม้ว่าในกรณีที่เกิด
การดักข้อมูล ก็จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ในกรณีที่เว็บบราวส์เซอร์ของท่านไม่สนับสนุนการทำงานของ
SSL คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์และทำการกรอกข้อมูล

4. ขอบเขตของการนำไปใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบใดๆกับเว็บไซต์ของ
บุคคลอื่นๆแม้ว่าเว็บดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บ
ไซต์ของบุคคลอื่นๆก่อนการใช้งาน