ความพยายาม

คำมั่นด้านคุณภาพ

ISO

เรา บริษัท Seiki ถือความพึงพอใจของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับสินค้า<br>และบริการของเรา

นโยบายด้านคุณภาพ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยประสบความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการของเรา
ในฐานะผู้ผลิตที่ครบวงจรด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตพลาสติกและยางได้อย่างประหยัด เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดโลกในด้านเทคโนโลยีงานฉีดพลาสติกที่ไม่มีทางน้ำวิ่ง

June 24, 2019
ประธานบริหาร บริษัท Seiki
Yoshihiro Honda

การรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของทางเซกิผลิดจากโรงงานของพวกเราเอง ซึ่งเราเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพและต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้า ทางเรามั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะต้องปลื้มกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรา
หากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราทำงานผิดปกติภายใต้การใช้งานตามปกติของลูกค้าและภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันตามมาตรฐานดังที่แสดงไว้ด้านล่างเราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

warranty period
ชื่อผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการรับประกัน
โพรบ VALVE SYSTEM สำหรับข้อบกพร่องทางไฟฟ้าที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีหรือ (* 1) 1 ล้านช็อต ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนจากวันที่จัดส่งไปยังลูกค้า (ตามที่อยู่ที่จัดส่งที่ลูกค้าให้ไว้)
SPEAR SYSTEM
แมนิโฟลด์
คอนโทรลเลอร์ Up to 1 year, starting from the date of delivery to the customer (to delivery address specified by the customer).
ฮ็อต ฮาลฟ์ สำหรับข้อบกพร่องทางไฟฟ้าและกรณีมีการรั่วไหลของวัสดุ, ไม่เกิน 1 ปีหรือ (* 1) 1 ล้านช็อต ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อนจากวันที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (ตามที่อยู่จัดส่งที่ลูกค้าให้ไว้)

*1: จำนวนช็อตอิงจากรีพอร์ทของทางลูกค้า

การรับประกันไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ลูกค้าไม่สามารถจัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดโดย Seiki ในคู่มือการใช้งาน (เช่น "คู่มือการออกแบบแม่พิมพ์" "คู่มือการใช้งาน") หรือหากลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวผลิตภัณฑ์
 2. อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ เช่น O-rings (ยาง, โลหะ ฯลฯ ), oil bushings, backup rings, tip bushings, fuses, connector pins, louver filters.
 3. Products that have exceeded the warranty period
 4. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า, พายุ, น้ำท่วม, หรือปัจจัยภายนอก เช่น แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
 5. เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกตรวจสอบโดยเชกิและสาเหตุของข้อบกพร่องดั่งกล่าวชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาดของทางลูกค้า
 6. คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์จะด้อยคุณภาพลงเนื่องจากการใช้เรซินที่ปล่อยก๊าซมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือหากใช้งานภายใต้สภาวะที่มีการกัดกร่อนของโลหะ
อื่นๆ
 1. ถ้าต้องการขึ้นโมลที่ใช้วัสดุที่มีการเสริมแรง โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่ายขายของ Seiki สายผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเรซินขัด

คำมั่นในด้านสิ่งแวดล้อม

ISO

เรา บริษัท Seiki ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก ทำงานอย่างหนักในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตด้วยกิจกรรมและความพยายามต่างๆ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐาน

เรา บริษัท Seiki ให้คำมั่นในการที่จะเข้าร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกโดยทำการผลิตและกระจายเครื่องมือสำหรับ
ฉีดพลาสติกและยางที่ไม่ใช้น้ำวิ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่ประหยัดพลังงานและเป็นระบบที่ประหยัดทรัพยากร เราเอาใจใส่
ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดให้เป็นความสำคัญลำดับแรก และเราได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะ
ทำการทบทวนในทุกๆความจำเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 1. เราจะดำเนินการจัดสร้างระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และประชาสัมพันธ์รวม
  ถึงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการสภาพแวดล้อม
 2. เราจะปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาที่เราตกลงไว้
 3. ตามข้อสังเกตในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดภาระสิ่งแวดล้อมเราได้จัดทำระบบบริหารจัดการโดยให้ความ
  สำคัญสูงสุด ดังต่อไปนี้
  1) เราให้การสนับสนุนในการลดจำนวนของเสียและเพิ่มจำนวนของวัสดุที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียน
  2) ในขณะที่เราได้ส่งเสริมสนับสนุนการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรและประหยัดพลังงาน เรายังได้ช่วยให้ลูกค้า
  ของเราลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรและพลังงานรวมถึงการลดจำนวนของเสียได้โดยการใช้สินค้าของเรา
  3) เราปกป้องและป้องกันการปล่อยของเสียมลภาวะและการรบกวนสิ่งแวดล้อม
 4. เรามุ่งมั่นที่จะอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับชุมชนของเราผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยกันอย่างกระตือ
  รือร้น
 5. เราจะดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จ ทุกๆแผนกของบริษัทฯของเราได้จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  รวมถึงการทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ
 6. เรากระตุ้นความสนใจของพนักงานของเราในการดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมผ่านการให้ความรู้ การทำกิจกรรม และการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเรายินดีที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนภายนอกอีกด้วย

2019年6月21日
SEIKI CORPORATION ประธานบริษัท
Yoshihiro Honda

Scope of activity
Design, development, manufacturing (including repair and maintenance), and sales of Runnerless Systems for injection molding

  

Related office
 • Touhoku Office
 • Tokyo Office
 • Nagoya Office
 • Osaka Office
 •