ประวัติย่อบริษัท

สาสน์จากประธาน

ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจของเราในปี 1954 ในฐานะผู้คิดค้นเครื่องมือฉีดงานพลาสติกที่ไม่มี Runner เรามีความมุ่งมั่น
ที่จะริเริ่มและอุทิศแรงกายใจในอันที่จะพัฒนาค้นคว้าในงานฉีดพลาสติกเพื่อที่จะตอบแทนลูกค้าของเราทั่วโลก

เราใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางธุรกิจของบริษัทฯอย่างรอบด้านเช่นการใช้ประสบการณ์ความสำเร็จด้านเทคนิคที่
ผ่านมา ความรู้ในวิธีการทำงานที่เยี่ยมยอด ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ความสามารถในการวางแผน
วิธีการเทคนิคการนำเสนอ ซี่งเราได้รวบรวมผ่านประสบการณ์อันยาวนานในอันที่จะขยายธุรกิจของเราไปทั่วโลก

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือฉีดงานพลาสติกที่ไม่มีทางน้ำวิ่ง ซึ่งได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการประหยัดพลังงานและ
ระบบที่ประหยัดทรัพยากร เราให้คำมั่นที่ทำกิจกรรมในอันที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นหลักของโลกในปัจจุบัน อาทิ
เช่นการสนับสนุนและโปรโมตสังคมที่มีอัตราคาร์บอนต่ำ การใช้วัสดุหมุนเวียนในสังคม การมีสังคมควบคู่ไปกับธรรมชาติ
เราตระหนักดีว่าวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของบริษัทฯคือการรับผิดชอบต่อสังคม ยิ่งไปกว่านั้นเราจะสร้างคุณค่า
ใหม่ เพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส เรามั่นใจว่านี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริง
ของเรา

ประธานบริษัท Yoshihiro Honda

SEIKI CORPORATION ประธานบริษัท
Yoshihiro Honda

คำขวัญและหลักการของบริษัท

มาสร้างพรุ่งนี้ด้วยกัน

หลักการของบริษัท (Corporate Principle)

เราให้คุณค่ากับความน่าเชื่อถือ และการปฎิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ เมื่อจะสร้างคุณค่าใหม่ เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือฉีดพลาสติกไม่มี Runner สำหรับยางและพลาสติกซึ่งสามารถ ประหยัดพลังงานสูงสุดและระบบที่ประหยัดทรัพยากร เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และสร้างอนาคตที่สดใส – ซึ่งได้เชื่อว่าเป็นจุดประสงค์หลักของเรา

ในการเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Kisco Group เรา – บริษัท Seiki – จะทำให้ภารกิจของเราให้สำเร็จด้วยการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานโลก ที่นี่ เราประกาศว่าพนักงานของเราทุกคนจะรักษากฎข้อบังคับอยู่เสมอด้วยความ ซื่อสัตย์ ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยคุณภาพ รักษาทัศนคติของโลก ในขณะที่มุ่งหมายจะเป็นผู้นำในตลาดโลกด้วยการ ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

ถ้อยแถลงของภารกิจด้านคุณภาพของการบริหารงานของเรา

ถ้อยแถลงของภารกิจด้านคุณภาพของการบริหารงานของเรา
1.สร้างคุณค่าที่สมบูรณ์และความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทฯของเรา
เราจะสร้างคุณค่าที่สมบูรณ์ด้วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ภารกิจของเราสำเร็จตามความมุ่งหมาย
2.ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
เราจะทำให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และดำเนินการอย่าง นั้นอย่างมั่นใจด้วยเราจะสร้างขอบข่ายโครงร่างของระบบบริหารคุณภาพ
3.การเดินไปข้างหน้าของเรา
เราจะตระหนักอยู่เสมอถึงคุณภาพงานของเรา พนักงานของเราทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่การเดินไปข้างหน้าของพวกเขา ทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกวันด้วยความฉลาดเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจชองลูกค้า
4.ปรับปรุงการปฎิบัติงานของธุรกิจ
เราจะดำเนินการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงภาพรวมของธุรกิจและกระบวนการทำงานในอันที่จะพัฒนาคุณภาพ ของการปฎิบัติงาน

เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารงานที่สอดคล้องกันของเราด้วยแนวทางการทำให้เกิดผล เราจะดำเนินการตามแผน งานซ้ำแล้วซ้ำอีก จัดทำวัตถุประสงค์และทำให้ประสบความสำเร็จ ยึ่งไปกว่านั้นเราจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ด้านเทคนิคที่เรามีอยู่ให้ก้าวหน้า มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เราจะสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันกับลูกค้าของเรา

การปฎิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

นโยบายในการประกอบธุรกิจ (Policy on Business Conduct)

บริษัท Seiki ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมสังคมโดยป้อนสินค้าและบริการด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดกับความพึงพอใจของลูกค้า
เราทุ่มเทในการทำงานร่วมกันกับลูกค้าภายใต้คำขวัญของบริษัทที่ว่า “มาสร้างพรุ่งนี้ด้วยกัน” และในอันที่จะแก้ไขปัญหา
ให้ลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะให้และนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี สินค้าและบริการทีเหมาะสมที่สุด วัตถุประสงค์ของเราที่จะสร้าง
อนาคตทีสดใสด้วยกันและรู้สึกถึงความพึงพอใจของลูกค้าเหมือนเป็นดั่งความพึงพอใจของเราเอง
เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลสำเร็จ เราได้จัดทำนโยบายในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1.เราจะพัฒนาการทำธุรกิจโดยป้อนสินค้าและบริการด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดกับความพึงพอใจของลูกค้า
เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความน่าเชื่อถือ โดยตัดสินใจว่าความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือสิ่งที่ต้องคำนึง
ถึงเป็นอันดับแรก เราให้ข้อมูล เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ด้วยความใส่ใจด้านคุณภาพ ต้นทุน ระยะเวลา
การส่งมอบและสิ่งแวดล้อม
2.เรารักษากฎของสังคม
เราเคารพกฎของสังคมและศีลธรรม ปฎิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา เราปฎิบัติ ตามนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมใดๆที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้บัญญัติไว้ทุกประการ
3.เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานและการปฎิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม
เราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วยความเคารพต่อกันระหว่างบริษัทฯและพนักงานและมอบโอกาส
และปฎิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน
4.เราจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยทัศนคติที่ดีและมั่นใจด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมของเรา
เพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนโลกของเรานี้ เราเอาใจใส่เหมือนกับเป็นภารกิจของเราในอันที่จะใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและให้คำมั่นต่อตนเองที่จะปฎิบัติตามนั้น